Transportpolicy

SYFTE

Föreningens transportpolicy skall bidra till att uppfylla vår avelsplan. I kombination med rådgivning och minimiregler för att ge transportbidrag skall den medverka till att undvika ökad inavel och att motverka genetisk utarmning. Transportpolicyn skall också underlätta för medlemmar att ha fler djur och göra det tydligt för medlemmar vad som gäller för att få bidrag till transporter. Bidrag ges endast till djur som köps till genbank.

Vilka djur är bidragsberättigade?

Alla stamboksregistrerade djur som uppfyller vissa minimikrav är bidragsberättigade, d.v.s. både kor, tjurar, kalvar och kvigor. Kastrerade djur, sterila djur eller djur som transporteras för slakt är inte bidragsberättigade.

Transporter som kommer att leda till parning av närbesläktade djur (dvs som kommer att öka inavelsgraden inom rasen) är inte bidragsberättigade, inte heller djur som har tydliga inavelsdefekter.

Ansökning och beslutshantering

Ansökningar bedöms två gånger per år, dvs en gång för transporter som skett under perioden januari-juni, och en gång för transporter som skett under perioden juli-december. Djurägare som betalar transporten ansöker i efterskott samma halvår som transporten skett. Om djurägaren inte hinner skicka in en ansökan samma period, p.g.a att transporten skett alldeles i slutet av perioden eller att faktura och annan dokumentation om transporten inte hunnit bli färdig, kan ansökan också skickas in perioden därefter.  Ansökan kan göras på papper eller som fil, och samtidigt skall kopia på verifikationer skickas in. Ansökan skickas till föreningens kassör.

Genbanksansvarig tillsammans med kassör och/eller ordförande avgör om en transport är bidragsberättigad. Djurägaren måste inte få ett godkännande av genbanksansvarig innan transporten, men vi rekommenderar varmt att djurägaren gör det, för att få reda på om djuret/djuren är bidragsberättigade.

Ansökan av en transport kan avslås om djuret inte är bidragsberättigat, om transporten skett på ett sätt som bryter mot föreningens regler eller djurskyddsbestämmelser, eller om föreningen inte har medel för att ge fler bidrag under en viss period. Om en ansökan avslagits p.g.a. medelbrist kan den ändå få bidrag om det finns medel kvar nästkommande period (men inte därefter).

Transporter kan få bidrag oavsett transportens längd. Föreningen kan ge ersättning upp till 75% av kostnaderna, resterande belopp står djurägaren för. Om transporten sker med eget fordon och godkänd transport (-släp), kan djurägaren ta upp kostnader motsvarande 18,50 kr per mil plus eventuella kostnader för hyra av transporten (t.ex. hyra av godkänt fordon/släp) mot uppvisande av kvitton.

Om det under en period sammanlagt kommer in ansökningar som är större än vad föreningen budgeterat, ges bidrag till godkända ansökningar i proportion till deras kostnader.

Om det uppkommer behov av transport av särskilt prioriterade djur, t.ex. med ovanlig härkomst, kan avelsrådet ta beslut att prioritera kostnader för den transporten.

VAD BEHÖVER VI FRÅN ER I ANSÖKAN?
  • Sökandes namn och adress, telefonnummer, epost
  • Kontonummer inklusive clearingnummer dit ersättning skall skickas
  • Datum för transporten
  • Mellan vilka platser skedde transporten? Vilka djur (namn och genbanksnummer) transporterades mellan de olika platserna?

  • Transportens längd

  • Hur skedde transporten (egen transport, inhyrd transportör…)

  • Summa (specificerat) som man ansöker (milersättning, hyra, faktura …)

  • Bilagor (verifikationer, annat)

Om du har några frågor om detta, kontakta den genbanksansvariga, ordföranden eller kassören