Förslag på livdjurspriser

De här priserna är endast rekommendationer och de bygger på friska djur med bra lynne och med giltig härstamning. Priset är i slutändan alltid en affärsuppgörelse mellan säljare och köpare, men då kan möjligen dessa priser tjäna som riktlinjer. Utöver detta finns det olika hänsyn att ta, t.ex. ålder, utveckling, efterfrågan, ändrade slaktpriser m.m.

Förslagen bygger på tidigare förslag, som omarbetats och uppdaterats 2019 av Gustav Larsson, och justerats i maj 2021.

För större djur bör slaktvikt beräknas. Slaktvikten brukar uppskattas till ca 50 % av levandevikten.

 

Typ av djur

Prisförslag

Kommentar

Kalv 1 månad

2000:-


Kalv 4 månader

3-4000:-

Kräver kraftfoder vid avvänjning

Kalv 6 månader

4-5000:-

Klarar sig på enbart grovfoder

Kalv 8-13 månader

5-6000:-


Kviga över 13 månader

5-7000:-

Övre spannet för dräktig. Obs! enligt djurskyddbestämmelser får ingen kalvning ske före 22 månaders ålder

Kviga över 22 månader

lägst 7000:-

+1000:- vid dräktighet

Kor upp till 10 år

8-10000:-

Övre spannet för dräktig. De måste då vara helt felfria. Storleken har ingen betydelse på priset

Kor över till 10 år

betalas enligt slaktvärde

+1000:- vid dräktighet

Tjur för avel, ett år och betäckningsduglig

7-8000:-

Vikten har ingen betydelse

Tjur för avel, större och äldre

minst 10000:-

Vikten har liten betydelse, dock sjunker slaktvärdet över 800 kg levandevikt

Många tycker kanske att prisförslagen är för höga eller för låga. Ur genbankens synvinkel är prisförslagen en kompromiss:

  • om priset är för högt riskerar det minska antalet affärer mellan djurägare (kanske färre tjurar som säljs, eller färre nya djurägare).
  • om priset är för lågt finns risken att djurägare inte vill sälja sina djur utan hellre slaktar dem. Vi vill också undvika att det köps djur med enda syfte att sedan slaktas.

Prisförslagen kommer förmodligen att behöva justeras i framtiden allteftersom ”marknaden” ändras. Om ni har synpunkter på dem kan ni kontakta genbanksansvariga eller ordföranden.