Ringamålako

Ringamålatjur Foto: Jan-Olov Storm

Ringamålakon hittades hos Erik och Elsa Johnsson i Ringamåla socken i norra Blekinge. De hade hållit sina djur som en sluten besättning i över 40 år. Det innebär att man har ej använt sig av semin utan fribetäckt med många egna ungtjurar och hållit djuren isolerade från andra i området förekommande mjölkboskapsraser. Djuren påminner starkt om 1940-talets SRB-djur (Svensk Röd och vit Boskap) och kan dessutom ha inslag av föregångaren till SRB, nämligen RSB (Rödbrokig Svensk Boskap.

Föreningen anser det viktigt att populationen bevaras som en del av en levande genbank för den tidiga SRB-rasen. Levandevikten på kor är mellan 400 - 500 kg men vuxna tjurar kan bli betydligt tyngre. Korna är övervägande rödbruna med en del vita teckningar. I ursprungsbesättningen fanns också två svarta kor. Formen på hornen kan vara dels långa lyrformade, dels kortare och enkelt bågböjda. Djuren har kvar sina gamla egenskaper, är spänstiga, lättrörliga och goda fodersökare. De lämpar sig väl som hushållskor, men är framför allt utmärkta som dikor i bevaransvärda ängsmarker, naturreservat m.m. Kolinjerna från ursprungsbesättningen får beteckningen Rri.

En grupp djur med gammal härstamning på ca. 8 djur, benämnd rögnarödsgruppen, som företer stora likheter med ringamåladjuren, har vid en senare tidpunkt inlemmats under ringamåladjuren. Gruppen räddades från allvarlig vanvård från en ranchdrift utanför Ljungbyhed i Skåne. Ringamålatjurar har använts i uppbyggnadsarbetet. I den här gruppen kan det också finnas rester från den s.k. skånska herrgårdskon.

Ringamålakor-Rangnarödslinjen. Foto: Gustav Larsson.

Ytterligare en grupp, bestående av tre kor, nästan helt svarta med en gammal härstamning har inlemmats under ringamåladjuren. De benämns som granemåladjur och hittades i Granemåla socken i Blekinge och räddades från slakt och ingår i ett uppbyggnadsarbete med hjälp av tjurar ur rögnarödsgruppen.

Våren 2011 fick föreningen signaler om att det hos Erik bengtsson i Loshult i Skåne, nära gränsen till Småland fanns en intressant djurgrupp bestående av 8 djur. Efter viss dokumentation och bakgrundsforskning beslöts att denna grupp skulle inlemmas under Ringamålakon under benämningen Loshultakon och så långt möjligt hållas i egna kolinjer med beteckningen Rlo

Under flera år har föreningen haft målsättningen att de fyra undergrupperna ringamåla, rögnaröd,granemåla och loshult skulle hållas åtskilda från varandra i avelsarbetet. Dock märker vi nu att detta resulterat i ett smalt avelsmaterial i de olika grupperna, med risk för ökad inavel. Styrelsen tog därför i januari 2020 beslutet att djur från linjerna ringamåla, rögnaröd och granemåla inte behöver hållas separata från varandra i aveln. Loshults-djuren skall dock fortsatt hållas fri från inkorsning av de andra Ringamåla-grupperna.

 

Vid en inventering 1994 fanns hos Erik och Elsa Johnsson 28
hondjur och 9 handjur som kunde inrymmas under beteckningen ringamålako.

Antal registrerade djur den 1 januari 2018: 186 hondjur och 68
handjur samt 22 tjurar i spermalager i inalles 18 besättningar företrädesvis
i Götaland men också en del djur i Svealand.